m%C3%A1y%20ch%E1%BB%A5p%20h%C3%ACnh trong Tiếng Anh, dịch, câu ví dụ

Câu dịch mẫu: 13, 14. (a) Đức Giê-hô-va thể hiện tại tính cần lẽ như vậy nào? ↔ 13, 14. (a) How does Jehovah demonstrate reasonableness?

+ Thêm phiên bản dịch Thêm

Hiện bên trên công ty chúng tôi không tồn tại phiên bản dịch mang đến m%C3%A1y%20ch%E1%BB%A5p%20h%C3%ACnh nhập tự điển, hoàn toàn có thể chúng ta có thể thêm 1 bản? Đảm bảo đánh giá dịch tự động hóa, bộ lưu trữ dịch hoặc dịch loại gián tiếp.

13, 14. (a) Đức Giê-hô-va thể hiện tại tính cần lẽ như vậy nào?

13, 14. (a) How does Jehovah demonstrate reasonableness?

Có một cuộc họp sẽ tiến hành tổ chức triển khai một mon nữa Tính từ lúc ngày mai bên trên Washington, D.C. bởi vì Viện khoa học tập vương quốc Mỹ nhằm vấn đáp mang đến thắc mắc này.

There's actually going vĩ đại be a meeting a month from tomorrow in Washington, D.C. by the US National Academy of Sciences vĩ đại tackle that exact question.

7, 8. a) Có vật chứng này đã cho thấy rằng dân sự Đức Chúa Trời vẫn “giăng chão mang đến dài”?

7, 8. (a) What evidence is there that God’s people have ‘lengthened their tent cords’?

Con nó như trang bị rác rưởi rưởi, xăm đẫy bản thân vì vậy.

You look lượt thích trash, all marked up lượt thích that.

Amoni sunfat phát triển thành Fe năng lượng điện ở nhiệt độ chừng bên dưới -49,5 °C. Tại nhiệt độ chừng chống, nó kết tinh anh nhập khối hệ thống trực kí thác, với độ dài rộng tế bào là a = 7,729 Å, b = 10,560 Å, c = 5.951 Å.

Ammonium sulfate becomes ferroelectric at temperatures below -49.5 °C. At room temperature it crystallises in the orthorhombic system, with cell sizes of a = 7.729 Å, b = 10.560 Å, c = 5.951 Å.

Cho cả nhị mái ấm Y-sơ-ra-ên,

To both houses of Israel,

1 Sau khi Sau-lơ bị tiêu diệt và Đa-vít vẫn tấn công thắng dân A-ma-léc về bên, Đa-vít ở lại Xiếc-lác+ nhị ngày.

1 After Saul’s death, when David had returned from defeating* the A·malʹek·ites, David stayed at Zikʹlag+ for two days.

“Niềm hí hửng thiệt là mạnh mẽ và tự tin, và việc triệu tập nhập nụ cười đem quyền năng của Thượng Đế nhập cuộc sống thường ngày của bọn chúng ta” (Russell M.

“Joy is powerful, and focusing on joy brings God’s power into our lives” (Russell M.

Đây là một trong phần thành phẩm của sức khỏe của link hydrogen-flo, mà còn phải với những nhân tố khác ví như Xu thế những anion HF, H2O, và F− tạo nên trở nên cụm.

This is in part a result of the strength of the hydrogen–fluorine bond, but also of other factors such as the tendency of HF, H 2O, and F− anions vĩ đại size clusters.

22 Và đó là tộc phả về những đàn ông của A Đam, ông là acon trai của Thượng Đế, là kẻ tuy nhiên chủ yếu Thượng Đế vẫn thì thầm.

22 And this is the genealogy of the sons of Adam, who was the ason of God, with whom God, himself, conversed.

Năm 2005, nhị ngôi trường SFUSD và được thừa nhận bởi vì nhà nước liên bang là No Child Left Behind Blue-Ribbon Schools. ^ a ă Educational Demographics Unit (2011).

In 2005, two SFUSD schools were recognized by the federal government as No Child Left Behind Blue-Ribbon Schools.

Cung cung cấp càng cấp tốc càng chất lượng tốt đồ ăn, đồ uống, điểm ở, sự chở che nó tế tương đương sự trợ canh ty về ý thức và linh liêng

Xem thêm: 8 lợi ích của việc lập Kế hoạch Hành động hàng quý QAP - Quarterly Action Planning là gì?

Food, water, shelter, medical care, and emotional and spiritual tư vấn are provided as soon as possible

Ngụ ngôn về người Sa Ma Ri nhân lành lặn dạy dỗ tất cả chúng ta rằng tất cả chúng ta cần ban vạc mang đến những người dân đang được túng thiếu thốn, bất luận bọn họ là bạn hữu của tất cả chúng ta hay là không (xin coi Lu Ca 10:30–37; xin xỏ coi thêm thắt James E.

The parable of the good Samaritan teaches us that we should give vĩ đại those in need, regardless of whether they are our friends or not (see Luke 10:30–37; see also James E.

24 Rồi sở hữu vài ba người nhập công ty chúng tôi đang đi đến mộ,+ bọn họ cũng thấy nó như điều những phụ phái đẹp ấy trình bày tuy nhiên ko thấy ngài”.

24 Then some of those who were with us went off vĩ đại the tomb,*+ and they found it just as the women had said, but they did not see him.”

Một cuốn sách về nuôi dậy con (A Parent’s Guide vĩ đại the Teen Years) mang đến biết: “Những cậu đàn ông rộng lớn tuổi hạc rộng lớn, hoàn toàn có thể từng thực hiện ‘chuyện ấy’, cũng dễ dàng để ý cho tới những em gái này”.

“They’re also at risk of attracting the attention of older boys who are more apt vĩ đại be sexually experienced,” says the book A Parent’s Guide vĩ đại the Teen Years.

* Xem thêm thắt Am Môn, Con Trai của Mô Si A; Hê La Man, Các Con Trai của; Mô Si A, Các Con Trai của

* See also Ammon, Son of Mosiah; Helaman, Sons of; Mosiah, Sons of

Vào thời Chúa Giê-su và những môn trang bị ngài, nó cũng mang đến sự khuây khỏa mang đến những người dân Do Thái nhức lòng vì như thế sự gian trá ác ở Y-sơ-ra-ên, và ngán chán nản vì như thế bị nhốt hãm trong mỗi truyền thống cuội nguồn tôn giáo sai lầm không mong muốn của Do Thái Giáo nhập thế kỷ loại nhất.

In the days of Jesus and his disciples, it brought relief vĩ đại Jews who were brokenhearted because of the wickedness in Israel and were languishing in captivity vĩ đại the false religious traditions of first-century Judaism.

37 Ông cứ thực hiện điều ác nhập đôi mắt Đức Giê-hô-va+ nó như tổ phụ ông đã từng.

37 He continued vĩ đại tự what was bad in Jehovah’s eyes,+ according vĩ đại all that his forefathers had done.

A systems what?

A systems what?

Những người nghệ sỹ tiện nghi như mái ấm chạm trổ Thủ đô New York M. Scott Johnson và mái ấm chạm trổ California Russel Albans vẫn học tập cơ hội trộn lẫn cả thẩm mỹ và làm đẹp học tập châu Phi và Phi-Do Thái theo gót một cơ hội vượt lên trên quá sự học theo giản dị và đơn giản của nghệ thuật và thẩm mỹ châu Phi của một số trong những người nghệ sỹ domain authority thâm ở những mới người nghệ sỹ trước bên trên Hoa Kỳ.

Contemporary artists lượt thích Thủ đô New York sculptor M. Scott Johnson and California sculptor Russel Albans have learned vĩ đại fuse both African and Afro-diasporic aesthetics in a way that travels beyond the simplistic mimicry of African Art by some Black artists of past generations in the United States.

Từ núi Vélan - ngọn cao thứ nhất phía sầm uất đèo St Bernard - sản phẩm núi này khan hiếm khi bên dưới 3.000 m và bao gồm nhiều ngọn cao bên trên 4.000 m, như ngọn Matterhorn hoặc Dufourspitze.

From Mont Vélan, the first high summit east of St Bernard Pass, the chain rarely goes below 3000 metres and contains many four-thousanders such as Matterhorn or Monte Rosa.

Tôi ngỏ điều nằm trong group sầm uất những thiếu thốn niên sở hữu Chức Tư Tế A Rôn đang được quy tụ bên trên từng toàn cầu cùng theo với thân phụ, ông và những vị chỉ đạo chức tư tế của mình là những người dân đang được nhìn nom bọn họ.

I direct my comments vĩ đại the vast army of young men who hold the Aaronic Priesthood who are gathered throughout the entire world and vĩ đại their fathers, grandfathers, and priesthood leaders who watch over them.

Phiên phiên bản Lancer-B là phiên phiên bản đào tạo và phiên phiên bản Lancer-C là phiên phiên bản rung rinh ưu thế bên trên ko với 2 screen LCD MFDs, nón hiển thị mang đến phi công và radar ko chiến Elta EL/M-2032.

The LanceR B version is the trainer version, and the LanceR C version is the air superiority version featuring 2 LCD MFDs, helmet mounted sight and the Elta EL/M-2032 Air combat radar.

9, 10. (a) Chỉ thị này của Đức Giê-hô-va vẫn thay cho thay đổi cuộc sống Nô-ê?

Xem thêm: Hỉ nộ ái ố là gì? Ảnh hưởng tới mỗi chúng ta như thế nào?

9, 10. (a) What command from Jehovah changed Noah’s life?

AP-1 Một cái P-35 thi công mô tơ Pratt & Whitney R1830.

AP-1 A P-35 fitted with a Pratt & Whitney R1830 engine.

BÀI VIẾT NỔI BẬT