What would be an course of action in such a situation?

What would be an course of action in such a situation?

What would be an ____________ course of action in such a situation?

Bạn đang xem: What would be an course of action in such a situation?

A. appropriateness

B. inappropriate

Xem thêm: What would be an course of action in such a situation?

C. appropriate

Xem thêm: Hỉ nộ ái ố là gì? Ảnh hưởng tới mỗi chúng ta như thế nào?

D. appropriately

Đáp án C

Kiến thức về kể từ loại
A. appropriateness /əˈprəʊpriətnəs/ (n): sự phù hợp, sự mến đáng
B. inappropriate /ˌɪnəˈprəʊpriət/ (adj): ko thích hợp, ko mến hợp
C. appropriate /əˈprəʊpriət/ (adj): thích hợp, mến hợp
D. approriately /əˈprəʊpriətli/ (adv): một cơ hội phù hợp
- Căn cứ vô phía đằng trước là“course” (danh từ) nên địa điểm rỗng, tao cần thiết một tính kể từ.
- Kết phù hợp với ngữ nghĩa, lựa chọn đáp án C.
Tạm dịch: Cách hành vi phù hợp vô trường hợp này là gì?

BÀI VIẾT NỔI BẬT


gen của sinh vật nhân thực , exon là đoạn

ID 469483. gen của sinh vật nhân thực , exon là đoạn A. không mã hóa chocacs axit amin B. mã hóa cho các axit amin C. mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã D. Mang tín hiệu kết thúc phiên mã