What would be an course of action in such a situation?

What would be an course of action in such a situation?

What would be an ____________ course of action in such a situation?

Bạn đang xem: What would be an course of action in such a situation?

A. appropriateness

B. inappropriate

Xem thêm: Tây balo là gì? Đặc điểm của hình thức du lịch mới Backpacker

C. appropriate

Xem thêm: U WOT và U WOT M8 nghĩa là gì?

D. appropriately

Đáp án C

Kiến thức về kể từ loại
A. appropriateness /əˈprəʊpriətnəs/ (n): sự phù hợp, sự mến đáng
B. inappropriate /ˌɪnəˈprəʊpriət/ (adj): ko thích hợp, ko mến hợp
C. appropriate /əˈprəʊpriət/ (adj): thích hợp, mến hợp
D. approriately /əˈprəʊpriətli/ (adv): một cơ hội phù hợp
- Căn cứ vô phía đằng trước là“course” (danh từ) nên địa điểm rỗng, tao cần thiết một tính kể từ.
- Kết phù hợp với ngữ nghĩa, lựa chọn đáp án C.
Tạm dịch: Cách hành vi phù hợp vô trường hợp này là gì?

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Quy hoạch tuyến tính – Phần 1

Quy hoạch tuyến tính (Linear programming) là một trong những dạng bài toán tối ưu cơ bản nhất. Dạng bài toán này yêu cầu chúng ta phải tối ưu hóa một hàm mục tiêu tuyến tính và phải thỏa mãn một số…

gen của sinh vật nhân thực , exon là đoạn

ID 469483. gen của sinh vật nhân thực , exon là đoạn A. không mã hóa chocacs axit amin B. mã hóa cho các axit amin C. mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã D. Mang tín hiệu kết thúc phiên mã